Generelle betingelser for brug af Syddanske Mediers online tjeneste Annoncebooking.dk


Ved oprettelse og køb af annoncer via tjenesten accepteres følgende betingelser.

1. Annoncecentralens tjenester
Annoncebooking.dk er en selvbetjeningstjeneste, der gør det muligt for annoncøren (herefter ”kunden”) at kommunikere og markedsføre sit budskab ved at oprette og indrykke en annonce, der bliver tilgængelig i en begrænset tidsperiode i et eller flere af Syddanske Medier (herefter SDM)´s websider eller aviser.

2. Registrering af oplysninger og adgangskode
Kunden skal ved registreringen opgive korrekte person-/virksomhedsoplysninger og bekræfte, at oplysningerne er korrekte. Hvis kunden har mistanke om, at dennes konto og/eller adgangskoden bruges af en uautoriseret person, skal der straks skiftes adgangskode.
Hvis SDM har mistanke om, at en konto og/eller adgangskode videregives til en uautoriseret person, kan SDM suspendere og lukke for kundens abonnement og/eller afvise yderligere brug af tjenesten.

3. Ansvar for brug af tjenesten
Kunden er ansvarlig for brug af alle produkter og tjenester, der er bestilt. Tjenesten må ikke bruges til at formidle information, tekst, billeder eller ethvert andet indhold, der er ulovlige, anses for krænkende eller på anden måde upassende. Det tilkommer til enhver tid SDM at vurdere, hvorvidt indhold anses for krænkende eller upassende. Kunden er også ansvarlig for at tjenesten ikke bliver brugt til at publicere indhold, der kan være til skade for en tredjepart. Såfremt SDM skønner, at nærværende pkt. er overtrådt, er SDM berettiget til øjeblikkeligt at fjerne en annonce fra websiden eller avisen.

4. Ansvar
Kunden har ingen krav på erstatning, hvis en annonce fjernes eller stoppes på grund af skønnet overtrædelse af nærværende betingelser.
Kunden er gjort opmærksom på, at Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse ved forbrugerkøb.
Såfremt en annonce er behæftet med mangler og dette skyldes SDM´s forhold, har kunden krav på en forholdsmæssig forlængelse af annonceringsperioden uden beregning eller forholdsmæssig reduktion i den betalte pris for annonceringen efter SDM´s eget valg. Herudover kan der under ingen omstændigheder rejses krav af nogen art overfor SDM i forbindelse med mangler ved annonceringen eller i øvrigt.
Kunden kan således ikke under nogen omstændigheder rejse krav overfor SDM for erstatning af følgeskader og direkte såvel som indirekte tab af nogen art, uanset baggrunden herfor.
I det omfang SDM måtte blive mødt med krav fra tredjemand for indhold i kundens annoncering, er kunden forpligtet til at friholde SDM for enhver omkostning forbundet hermed.

5. Personlige oplysninger
Kunden er bekendt med, og accepterer, at kundens personlige oplysninger, som er angivet ved registrering på Annoncebooking.dk, vil blive behandlet og anvendt af et andet selskab i samme koncern. Det afgivne samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage.
Kunden kan efter skriftlig anmodning få oplysninger om hvordan kundens personlige oplysninger er blevet behandlet, hvilke oplysninger der er behandlet, hvor disse oplysninger stammer fra, hvad formålet med oplysningerne er og de kategorier af modtagere, som oplysningerne er givet videre til. Kunden kan også anmode om at få rettet eller slettet ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger inden for en rimelig tidsfrist.

6. Sikkerhed
Annoncebooking.dk træffer de nødvendige foreløbige regler for at sikre, at tjenesten bruges hensynsmæssigt. Oplysninger, der registreres ved oprettelse af kontoen, vil blive behandlet fortroligt og vil ikke blive sendt videre til andre.

7. Lovvalg og værneting
Dansk ret finder anvendelse på parternes forhold. Opstår der en uenighed eller konflikt mellem SDM og kunden, skal parterne første prøve på at løse dette i mindelighed gennem forhandling. Hvis parterne ikke når til en løsning, skal tvister mellem parterne afgøres ved retten i Esbjerg.

8. Købsbetingelser
Betaling af tjenesten foregår udelukkende ved kreditkortbetaling online. SDM´s betalingsleverandør er ansvarlig for kreditkorttransaktioner foretaget via dennes webside.
Bekræftelse af køb på Annoncebooking.dk fremsendes til kunden på mail, når bestillingen er modtaget og registreret. SDM opfordrer kunden til at gemme den fremsendte ordrebekræftelse, hvis der skulle være behov for at kontakte kundeservice.

9. Information om fortrydelsesret
Kunden har i forbrugerkøb i medfør af Forbrugeraftalelovens regler mulighed for at fortryde købet indenfor 14 dage efter at bestilling er afgivet. Ved Kundens bestilling af annonce som skal publiceres inden udløbet af fortrydelsesretten, samtykker kunden samtidig til at fortrydelsesretten senest bortfalder, når annoncen er publiceret. Fortrydelse kan således ikke ske efter at den bestilte annonce er aktiveret. Ønsker Kunden at fortryde købet skal meddelelse herom være afsendt til SDM inden 14 dage. Fristen regnes ved køb af tjenesteydelser, herunder digitalt indhold der ikke leveres på et fysisk medium, fra den dag, hvor aftalen indgås. Falder den sidste dag for udøvelse af fortrydelsesretten på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen den følgende hverdag. Fortrydelse kan ske ved skriftlig henvendelse til SDM i særskilt skrivelse eller ved anvendelse af den af SDM udleverede standardfortrydelsesformular.
Ved udnyttelse af fortrydelsesretten ved køb af tjenesteydelser kan kunden pålægges at betale for den del af ydelsen, som allerede er leveret, hvis aftalens opfyldelse på kundens anmodning er påbegyndt inden fortrydelsesfristens udløb.

Syddanske Medier A/S
Norgesgade 1
6700 Esbjerg
Telefon: 7912 4500
Fax: 7513 2207
CVR: 61 12 70 11